Ще се опитам да хвърля един бегъл поглед към изображенията на кафенетата, кръчмите, „салоните” и хановете в някои представителни творби от българската литература от ХІХ в., за да потърся някакъв по-общ образ на българската и балканската култура от този период. Предварително признавам, че могат да се намерят и други примери, които не винаги съответстват на предложените обобщения, но нямам амбицията за каквато и да е изчерпателност. Така или иначе, към подобни обобщения трябва да се отнасяме с известна доза здрав скептицизъм и защото очевидно литературата не е обективен документ за времето (друг е въпросът дали такива документи въобще съществуват), много по-често нейните изображения имат субективен, тенденциозен, дори „пожелателен” характер. И все пак, нека опитаме.

Прочети още: Кафенета, кръчми, салони и ханове в българската литература от втората половина на ХІХ в.

 

Обсъжданата тема предполага едно заслужено апологетично отношение към университета като институция и към статута на знанието, което той събира, съхранява и предава. Подобно отношение съвсем не ми е чуждо, но ми се иска в случая да погледна на нещата от малко по-друга гледна точка, която разбира се не е кой знае колко нова. Доколкото скромният ми университетски и академичен опит ми позволява да съдя, в момента съществува някаква странна ситуация, в която по неочакван начин се смесват две диаметрално противоположни тенденции. Естествено навсякъде имам предвид преди всичко хуманитаристиката. С изненада ми се е случвало да установя, че сред студентите и дипломиралите се наскоро специалисти доминира увереността в абсолютното знание, дори в единственият правилен прочит на даден текст или творба. Подмолно или при едно по-ограничено малцинство се забелязват проявите на характерното за постмодернизма недоверие в метаразказите, в големите разкази1, което лесно отвежда до доста прибързаното съмнение във всякакъв авторитет и по-точно до незаинтересованост от вече съществуващите мнения. Историята на проблема е част от неговото осмисляне, а познаването й е предпоставка за решаването му и това е аксиома, която днес често се приема с любезно мълчание. При това точно многообразието от хронологически сменящи се интерпретации и гледни точки може да разкрие езиковите игри, които са използвани за налагането им, набавянето на легитимност и авторитет, от които се интересуват постмодерните автори, постструктуралистите. Казано твърде на едро, точно такъв е подходът- на М. Фуко в "археологическите" му трудове - "История на лудостта в класическата епоха", "Надзор и наказание", "История на сексуалността".

Прочети още: За проблематичността на академичното знание

 

Из историята на едно забравено литературно съперничество

 

Голямата фигура на Иван Вазов несъмнено доминира в българската поезия от първите следосвобожденски десетилетия. Но с нея очевидно не се изчерпва цялостната картина, която винаги е по-богата от портрета на най-значителния представител на една епоха. А и самата епоха е до голяма степен изкуствено разсечена на две от 1878 г. Всъщност Вазов е сред най-изявените представители и на предосвобожденското време, въпреки че по правило не се разглежда в неговия контекст и не се търси динамиката на отношенията му със съвременниците. Големият сюжет, който литературната история предлага е свръхестественото раждане на Поета в прибоя на големите исторически събития, бързото му израстване и славните му дела, завършили със сблъсъка му със следващото поколение поети, групирани в кръга “Мисъл”. В най-общи линии този сюжет несъмнено е верен, но всеки от неговите епизоди може да бъде проблематизиран. Може би най-наложително е проблематизирането на отношенията с поетите от поколенията преди “Мисъл”. А тези отношения включват както близост и приемственост, така и съперничества и разграничавания. Когато съперниците не са от ранга на Хр. Ботев техните реплики в поетическите дуели по правило биват потиснати и изтласкани в периферията на литературноисторическата памет.

Прочети още: Иван Вазов и Васил Попович

 

Проблемът за взаимоотношенията между свое и чуждо има различни аспекти. Тук ще бъде направен опит да се разгледат два от тях. Единият е образът на чуждото във възрожденската драматургия, другият – чуждите образци, въздействия и типологически сходства, които определят развитието на жанра. Привидно двата проблема като че ли нямат връзка помежду си. От известна гледна точка обаче връзка съществува и тя е същностна за цялостното развитие на българската литература през ХІХ, пък и през ХХ в. Съзнателно или несъзнателно авторите на първите новобългарски поетически и белетристични произведения следват някакви образци, които познават от преводната литература или от чужди произведения, четени в оригинал или изучавани в чужди (на първо място руски) учебни заведения. Това развитие е особено ясно при драматургията, чието оформяне в средата и втората половина на ХІХ в трудно може да бъде изведено от някаква предходна еволюция на домашни образци, въпреки че подобни опити са правени. От друга страна, ползата и вредата от театралните представления е една от най-широко обсъжданите теми във възрожденския печат. Съществена част от възраженията са твърденията, че театъра е нещо чуждо и излишно за българската публика. До това, в крайна сметка, се свежда позицията на Тодор Икономов, който е най-аргументираният критик на театъра. (Икономов 1872: вж. текста в Критика 1981: 245-252.) Може би и като реакция срещу тези обвинения възрожденската драматургия е жанрът, в който различните варианти на темата за опасностите, които чуждото носи, заема относително най-голямо място.

Прочети още: Свое и чуждо във възрожденската драматургия

За мен темата на форума представлява провокация поне в три аспекта. Първата ми реакция е срещу деепричастието в заглавието, което влиза в конфликт с някаква (може би остаряла) езикова норма. Вторият и по-съществен аспект е, че говоренето някак изпреварва слушането и мисленето. И третият е до болка познатото предварително допускане, че е известно що е това Възраждане и че неговата ценност не се нуждае от доказване. Заглавието на това есе стреми да събере тези три аспекта в едно, а самият текст се опитва донякъде да навлезе в единия, който, според мен, е свързан със естествената последователност на познавателния процес, а и на говоренето за явленията. В общия случай те първо попадат в сетивата, осмислят се в някаква степен и след това се говори за тях. Друг възможен случай е да се мисли нещо, което не е възприето от сетивата, а е създадено от въображението, и след това да се говори за него. Третият случай, който няма нищо общо с университетското преподаване и научното изследване, е да се говори едновременно с мисленето и дори преди него.

Прочети още: Мислейки Възраждането, слушайки (за) Възраждането

Криейтив Комънс договор
Произведението произведение с автор Николай Аретов е лицензирано под Криейтив Комънс Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International договор.